ฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยมีประโยชน์กับท่าน ?

มากที่สุด 38.27 %
มาก 30.07 %
ปานกลาง 16.4 %
น้อย 4.78 %
น้อยมาก 10.48 %

แสดงผล Poll ทั้งหมด 439